KA:s roll i invasionsförsvaret

Texten är tagen ur broschyren Kustartilleriet Organisation och taktik. Utgiven av försvarsmakten 1985

KA-stridskrafterna är organiserade, utrustade och övade för försvar i kustmiljö, såväl i skärgård som vid öppen kust. KA-förbanden är skräddarsydda för att verka i den särpräglade miljön som kust- och skärgårdszonerna utgör.

KA-krigsorganisation är första hand utformad för att lösa invasionsförsvarsuppgifter. Men hänsyn till en angripares ökade möjligheter att överraskande inleda ett angrepp har KA-förbanden successivt anpassats till en hög insats- och mobiliseringsberedskap.

KA-stridskrafters uppgifter i krig är att:
* försvara viktiga kustområden mot invasion
* försvara från strategiska och andra synpunkter viktiga hamnar, inlopp, farleder och farvatensförträngningar.
* skydda sjötrafik längst kusten och inom skärgårdsområden. 
* försvara sjöstridskrafters baser.

Dessutom skall KA-stridskrafterna:
*stödja våra och försvåra angriparnas sjöstridskrafters förmåga.
* skydda utlagda kust- och strandsförsvarsmineringar.
* skydda vårt fiske
* förstärka armestridskrafternas artilleri vid bekämning av landstigen och/eller  luftlandsatt angripare.

Under fred, i skymningsläge och neutralitet skall KA-stridskrafterna :
* bevaka och hävda Sveriges territorium och oberoende genom hög insatsberedskap. Ubåtsskyddsfunktioner har hög prioritet.

Uppgifterna löses av fast och rörliga förband i växelverkan. KA-förband samverkar med stridskrafter ur flottan och med vapenslag ur andra försvarsgrenar, främst armen.

KA-huvudstridsmedel består av. Artilleri-, Robot- och Minsystem.

Vapensystemen organiseras tillsammans med personal i fast och rörliga förband. Med ett fast kustartilleriförband menas att det är skyddat i befästning, så kallad fortifikatoriskt skydd antingen nedsprängt i berg eller nedgrävt i jord.