Kustartilleriet 1985

Kustartilleriet Organisation och taktik. Information och illustrationerna är hämtade från Försvarsmaktens broschyr från 1985. 
Denna var avsedd att användas för KFÖ/SÖ eller motsvarande vid förband ur annat vapenslag som underställdes eller samverkade med KA-förband. 
Den är på 28 sidor och vi har valt att publicera delar av informationen. 

Grunder
I kustartilleriet används precis som inom armen, olika stridsuppgifter för att beskriva hur striden skall föras. 

AVVÄRJA syftar till att bryta fiendens anfallskraft eller förhindra honom, att landstiga, att luftlandsätta, tränga fram genom vissa områden eller över viss angiven linje.
FÖRSVÅRA syftar till att tillfoga fienden sådana förluster eller skador att han tvingas begränsa sin verksamhet/insats eller ändra sina planer.
HINDRA syftar till att tillfoga fienden sådana förluster eller skador eller på annat sätt påverka honom så, att han tvingas avbryta påbörjad eller planerad verksamhet.
FÖRDRÖJA syftar till att med begränsad insats vinna tid och tillfoga fienden förluster innan han tränger längst viss väg (led motsvarande) 

Uppgiften att avvärja framåtträngande mot/genom förutsätter tillgång till såväl artilleri- och/eller robotförband samt minförband.

Uppgifter att försvåra framträngande mot/genom ges till artilleri. och robotförband.

Uppgiften att fördröja framträngande förutsätter tillgång till såväl spärrrförband (amfibiförband) som markstridsförband.

Havet utgör en bred och oförstörbar transportväg. Sjötransportmedel i form av landstignings- och transporttonage har en betydande kapacitet i förhållande till andra transportmedel.

Ett fartyg med 3500 tons last motsvarar ett tågsätt med cirka 250 järnvägsvagnar eller cirka 140 långtradare.

Sverige omges till huvuddelen av hav. Den Svenska kusten är 270 mil lång och Sverige är därmed den största strandägaren i Östersjön. 

Några av förbanden på Hemsön

Nedan har vi valt beskrivningarna ur broschyren gällande några av de förband som fanns på Hemsön 1985.  

En av pjäserna på Havstoudd i norrsken

Tungt fast batteri
Det tunga fasta batteriet utgör bataljonens slagkraftigaste förband. Normalt ingår tre till fyra pjäser i pjäsplutonen.  Pjäserna har en kaliber större än 10 cm. Pjäserna kan riktas horisonten runt och har en effektiv skottvidd över 20 km. Eldledningsplutonen i batteriet svarar för att pjäserna får de data som krävs för att målen på havet skall bli bekämpade. För försvar mot luftanfall finns bl.a luftvärnsförband i batteriet. Markstridsplutonen har som uppgift att försvara batterier mot marktrupp. I batteriet ingår en trosspluton med koktross, reparationsresurser samt en sjukvårdsenhet med kvalifiserade resurser för akutvård. Personalstyrkan omfattar cirka 300 man.

Lätt fast batteri
Lätta fasta batterier utgör slagkraftiga artilleriförband inom bataljonen. Lätta batterier är personellt mindre än det tunga batteriets organisation. Normalt ingår tre pjäser med 7,5 cm kaliber i pjäsplutonen. Pjäserna kan riktas horisonten runt och har en skottvidd på över 10 km.  Personalstyrkan omfattar cirka 100 man.

Sjömålselden från sjörfrontsartilleriförbanden kan kraftsamlas inom bataljonens område. 

 

Fast minspärrtropp
Fast minspärrtropp består av en minstation med bemanning samt ett antal minor som är utlagda i havet. Mineringarna läggs där angriparen kanaliseras till trånga passager ex farleder, sund och inlopp.

Mineringarna är kontrollerbara från minstationen, så att egna fartyg kan passera utan risk. En mina har tillräckligt med verkan för att oskadliggöra ett fartyg.

Huvuddelen av de fasta mineringarna är utlagda i fredstid.