Storåberget (HÖ1)

40 meter ner i urberget

Enligt 1942 års försvarsbeslut skulle Hemsö fästning utvecklas till Sveriges största fästning någonsin. Beslutet innebar även en förstärkning av kustartilleriet vid de norrländska hamnarna och åtskilliga minlinjer tillkom i farvattnen vid Ångermanälvens utlopp.

Hotbilden under kalla kriget medförde också en kraftig utbyggnad av försvaret utefter Norrlandskusten med moderna anläggningar i berg som påbörjades i början av 1950-talet. Åren 1953-1957 uppfördes batteriet vid Storråberget.

Fästningen var byggd med ett komplett försörjningssystem för att i krigstid inrymma 340 man. I fredstid var dock styrkan reducerad till 200 värnpliktiga som gjorde sin utbildning i batteriet. I fredstid bemannades batteriet av befäl och värnpliktiga från kustartilleriregementet KA 5 i Härnösand.

Anläggningen ligger nedsprängd fyrtio meter i urberget och består av hundratals meter långa gångar och en totalyta om ca 5000 kvm. Artilleripjäser, radarstationer och luftvärnsposteringar ovan mark nås från bergrummen via trappor, slussar och tunnelsystem.

Berg- och betongtäckningen är fullträffsäker mot artilleriprojektiler och flygbomber samt skyddar mot lutfstötvåg, initialstrålning och kvarvarande strålning från kärnladdningar.Bergrummet sprängdes ut ur det 140 meter höga Storråberget och betecknades som atombombsäker. En detonation av 20 kiloton rakt ovanför fästningen skulle den stå emot. Om en kärnladdning av samma storlek som den som släpptes över Hiroshima träffade anläggningen räknade man med att två tredjedelar av anläggningen fortfarande skulle vara stridsduglig.

Fästningen rymmer logement till all personal som tjänstgjorde, liksom kök, diskrum, matförråd och utspisningsplatser. Två mässar och ett marketenteri fanns också att tillgå. Ett dieseldrivet kraftaggregat försåg fortet med elektricitet och en djupborrad brunn gav färskvatten. Anläggningen skulle klara sig isolerad från omvärlden i ungefär tre månader, med de förnödenheter som fanns lagrade i bergrummet.

1998 fattade regeringen beslut om att Hemsö fästningen skulle utgöra statligt byggnadsminne. Samma år öppnades batteriet i Havstoudd med visningar för allmänheten. Batteriet i Storråberget öppnades sporadiskt för visningar 2005.

År 2000 övertog Statens fastighetsverk förvaltningen av fästningen. Sedan hösten 2009 driver Christer och Kristina Sefbom Hemsö fästning, innefattande samtliga tre anläggningar, Storråberget, Havsoudd samt Kläffsön

Stabskorridoren

Anläggningens hjärta

Tross

Kök, sjukan, maskinhall, mobbförråd

Logement

Där soldaterna sov

Mässar

I berget finns 3 mässar

Verkstäder

El, tele och mekanisk verkstad

Området

Mycket att se och uppleva