KA:s Taktik

Texten är tagen ur broschyren Kustartilleriet Organisation och taktik. Utgiven av försvarsmakten 1985.

Invasionsförsvar
Invasionsförsvarsuppgiften löses efter genomförd mobilisering genom att de fasta och rörliga förbandens långskjutande system, kustrobot och artilleri, tidigt bekämpar inträngande företag (raid eller landstigningsföretag). Efterhand påbörjar artilleri- och robotförband med kortare räckvidd beskjutning.

I anslutning till öbarriären och urlastningsområdet finns dessutom kontrollerbara mineringar. I de fasta spärrförbanden ingår även rörliga förband vilka sätts in i striden antingen för att upprätta bakre spärrar (avvärjningszoner) inom brigadens och bataljonens område eller för att snabbt och överraskande i flanken binda eller störa fiendens styrkor och därmed försvåra hans framträngande.

Tränger fienden igenom den främre ”avvärjningsbataljonen” kan han komma in i fördröjningsområdet, där främst ”lättrörliga” stridskrafter, amfibiebatlajoner och amfibiekompanier uppträda med uppgift att försvåra fiendens framträngande, Striden förs genom kombination av anfall, försvar och avskrivningsstrid.

Eldunderstöd erhålls delas av förband som följer med i den rörliga striden, dels fast och rörligt artilleri. Eldunderstöd kan även erhållas från samverkande arme-, flyg- och sjöstridskrafter.

Under tiden som striden pågår förs andra förband fram från andra delar av KA-brigaden, KA-försvaret eller från militärområdet(en). Dessa förband upprättar i sin tur avvärjnings-/fördröjningszoner inom tilldelade områden. 

Skulle fienden trots allt bryta igenom förbanden i öbarriären och nå fastlandet försvåras hans utnyttjande av skärgårdsområdet genom att våra förband kvarlämnas i eller innästlas i fiendens område med robot- och minenheter samt kustjägarförband.

Genom att eldledare medföljer dessa förband kan fartyg bekämpas med artilleri och robot från förband grupperade utanför av fienden taget område.

Striden i öppen kust förs på motsvarande sätt. Avvärjningszonen utgörs av området kring stranden och urlastningsområdena. Tränger fienden igenom avvärjningsområdet fortsätter bekämpningen av hans fartyg på väg till området. Rörliga KA-förband tillförs området så att fortsatt bekämpning säkerställs. Striden på land genomförs tillsammans med arméförband.

I kustartilleriförband ingår arméförband av skilda typer. Samverkan sker med sjö- och flygstridskrafter.

Sammanfattningsvis genomför kustartilleriförbanden en allsidig strid genom att utnyttja en kombination av fasta och rörliga förband ur flera försvarsgrenar. 

Överraskande angrepp
Ett överraskande inlett angrepp kräver om det skall hejdas att vi redan inledningsvis har tillgång till slagkraftiga förband, De i fred fast utbyggda förbanden i vår skärgårdsområde och i anslutning till viktiga hamnar och landstigningsområden har denna förmåga genom att de snabbt kan höja beredskapen och under begränsad tid (dagar) kan utveckla betydande effekt med begränsad personalingång.

Om kriget utvecklas till ett långvarigt krig har samma förband genom sitt skyddssystem en mycket god förmåga att motstå bekämpning. Skulle de skadas har de återtagningsförmåga genom tillgång till reparationsresurser.

Sammanfattning
Den redovisade taktiken bygger på ett offensivt utnyttjande av såväl fasta som rörliga förband inom större områden.

Grund principen är att hejda en fiende innan han når in i skärgården, fastlandet på öppen kust. Fiendens anfallskraft skall brytas. Skulle detta inte lyckas skall hans framträngande mot och etablering i brohuvudet fördröjas och försvåras.  Den då erhållna tidsfristen utnyttjas för att tillföra nya förband, såväl kustartilleri som andra vapenslag. Tillförseln av förband sker från andra områden där fasta KA-förband får utgöra gard.